Методична робота

Портфоліо класного керівника ВолінаН.


Формування читацької компетентності
Участь у конкурсі
 "Ярмарок педагогічної творчості", 2015
"Теорія системного підходу до навчання учнів культурі в умовах сталого розвитку"


Учасник школи педагогічного досвіду


Опис досіду  педагогічної ідеї вчителя початкових класів опорного закладу Кам’янський ліцей


 «Форми і методи розвитку творчих здібностей здобувачів освіти початкових класів» «Може, маленька дитина повторює те,

що було вже зроблено, створено іншими людьми,

але якщо це діяння – плід її власних зусиль, -

вона - творець;
її розумова діяльність – творчість.»
                                                                                  В. О. Сухомлинський

  У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості, розвитку критичного мислення дітей. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема.
   Саме тому тема даної роботи є надзвичайно актуальною, адже ми, педагоги, повинні не лише навчати дітей, а і вчити застосовувати навички в житті, підходити критично і творчо до будь якої проблеми.
   Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти — одна з найактуальніших проблем. Це закономірно, бо розвиваючи нахили й задатки дітей, ми виховуємо їх здатними до критичного аналізу, до оригінального розв’язання проблем, тобто формуємо повноцінну, компетентну особистість, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та самовдосконалення.  
   Усі завдання творчого характеру, які я використовую у своїй роботі,  розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань, розвиток критичного мислення. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач.
   Здобувачам освіти подобаються ті види навчальної діяльності, які   дають їм матеріал для роздумів, можливість проявляти ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості та творчості.  Залюбки виконують роботу в парах та групах.
    Для розвитку мислення школярів важливо використовувати на уроках проблемні завдання. Наявні у них суперечності викликають дискусію, спонукають до роздумів, пошуків і певних висновків. Застосовую на уроках цеглинки LEGO,проводжу різні види конкурсів, вікторин.                           

Для розвитку творчих здібностей я використовую:

Метод гри.

Гра, як основна діяльність дитини в молодшому шкільному віці, є постійною її супутницею. Гра для дитини – перша можливість проявити себе, самовиразитись і самоствердитись. В іграх діти не тільки відображають реальне життя, а й перебудовують його.
За словами Виготського,
«Гра дитини – це творче переосмислення пережитих вражень, комбінування їх і побудова з них дійсності, яка відповідає запитам і інтересам самої дитини».
Тобто гра розглядається як творча діяльність, в якій наочно виступає комбінуюча дія уяви. Тому в своїй роботі використовую розвивальні ігри як засіб навчання і виховання.

Елементи технології критичного мислення.

Коли дитина приходить до школи відбувається процес її адаптації до тих видів і форм діяльності, в яких їй доведеться брати участь у дорослому житті. І цей процес відбувається за умови комунікативної діяльності.
Тому для розвитку мовленнєвих умінь, розвитку творчого мислення використовую такі завдання:
«Крісло автора» (Учні за бажанням сідають у «крісло автора» і розповідають щось цікаве про своїх рідних, знайомих або епізод зі свого життя, історію про своє ім’я тощо)
«Опиши (намалюй) навпаки» (Учитель показує сюжетний малюнок, а групи учнів описують його, замінюючи основні предмети, їх ознаки, дії, явища на протилежні).
 «Вірні і невірні висловлювання»(Учням пропоную список тверджень, створених на основі тексту, який вони будуть вчити .Пропоную визначити чи вірні твердження чи ні й,й обгрунтувати свою думку. Після ознайомлення з інформацією,діти знову оцінюють правильність твердження.)
 «Дерево передбачень»(Пропоную здобувачам освіти  перед читанням тексту чи аналізом реальної ситуації скласти блок-схему» дерево передбачень», тобто, орієнтуючись на назву тексту, передбачити, елементи його змісту. Прикладом застосування цього методу може бути робота з казкою Василя  Сухомлинського «Дід Осінник». До читання тексту учням пропонується передбачити: « Про що йтиметься у казці з таким героєм?». З відповідей учнів  будується дерево передбачень.Потім відбувається читання тексту.)

Метод мозкового штурму.

Під час роботи з дітьми керую процесом творчості, спрямовуючи його на активізацію творчої думки. Тому використовую метод мозкового штурму, тоді, коли діти не мають уявлення про предмет. Вони висловлюють свої думки, обґрунтовують, а вже потім роблять висновок.
(Магічний трикутник, квадрат. Площа. Вимірювання площі.)
У класі розробили  плакат із таким змістом:
     А. Кажіть усе .що спаде вам на думку.
     Б. Не критикуйте висловлювання інших.
     С. Можна повторювати ідеї ,запропоновані будь-ким іншим.
     Д. Розширення запропонованої ідеї заохочується.

Стратегію комбінаторних дій:

-              таблиці – тренажери;
-              гра «Утвори слово»

 Метод «Думай про інше»

Багато винаходів у нашому житті мають «аналоги» у природі. Літак схожий на птаха, вертоліт – на бабку, підводний човен – на рибу. Щоб це бачити - потрібно бути спостережливим, уміти придумувати, на що схожі різні предмети.
      
Прийом «інформаційний пакет»

Це може бути добірка цитат, висловлювань літературознавців, дослідників, філософів, відомих людей на задану тему, якась історична довідка, тлумачення слів, понять та інше.
Розумовий розвиток дитини залежить від того, наскільки вона бере участь у продуктивних видах діяльності.
Кожна продуктивна діяльність передбачає вміння планувати, тобто спершу уявляти образ того, що створюється, а потім утілювати його в практичній діяльності.
На уроках залучаю дітей до таких видів художньої діяльності:
- зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація);
- музична діяльність (сприймання музики, ігри, хороводи);
- художньо – мовленнєва діяльність
(слухання казок, розповідей, читання віршів, створення власних творів);
- театралізована діяльність (інсценізація казок).

Робота в парах

Даний метод можна застосовувати на всіх етапах уроку ,коли потрібно дати  час дітям подумати,обмінятися ідеями з партнером і лише тоді висловити свої думки перед класом.
Наприклад, працюючи над текстами,пропоную такі запитання: «які слова розкривають думку тексту? Чому ви так вважаєте?».

Робота в групах

Використовуючи цей метод вчу дітей колективній співпраці у вирішенні складних проблем, що потребують колективного розуму. Застосовую саме тоді, коли завдання потребує колективного, а не індивідуального вирішення.
   Наприклад на у році з Я досліджую світ пропоную завдання «Скласти рекламу для України, щоб люди з інших континентів відвідали нашу країну». Презентація результатів роботи груп відбувається послідовно.

Товсті та тонкі запитання

«Товсті і тонкі питання» - це спосіб організації взаємоопитування учнів за темою, при якому «тонке» питання передбачає репродуктивну однозначну відповідь (частіше це «так» або «ні»), а «товсте» (проблемне) вимагає глибокого осмислення завдання, раціональних міркувань, пошуку додаткових знань і аналіз інформації.

На уроці техніка представляю у вигляді таблиці, яку діти заповнюють і озвучують один одному з метою отримання відповідей на поставлені запитання:

«Тонкі» питання                        

Хто?

Що?

Коли?

Як звали ...?

Чи було ...?

«Товсті» питання

Дайте три пояснення, чому ...?

Поясніть, чому ...?

Чому ви думаєте… ?

Чому ви вважаєте ...?

У чому різниця… ?

Припустімо, що буде, якщо ...?

Що якщо… ?

Може ...?

Буде ...?

Чи міг ...?

Чи згодні ви… ?

Чи вірно ...?
Таким чином, використовуючи всі методи і прийоми, проводжу:

нестандартні уроки
інтегровані уроки
уроки у формі змагань та ігор
усні журнали
уроки – вікторини
уроки - заочні екскурсії
уроки – подорожі
уроки - інтерв’ю
уроки – презентації
уроки – дослідження
поетичні майстерні
уроки - рольові ігри тощо.

Враховуючи психологічні особливості школярів і застосовуючи нестандартні уроки в своїй практиці,  я намагаюсь привчати дітей постійно працювати над розвитком  артистизму, мовлення, мислення, навчаю спілкуватися за правилами культурної поведінки.

А особливо цінне те, що завдяки нестандартним урокам в учнів формується просвітницький інтерес - бажання вчитися, шукати нове, незвідане, постійно дбати про своє самовдосконалення як особистості, а також допомагати в цьому плані друзям та рідним.

З першого класу учні створюють свої портфоліо, куди увійшли  і творчі роботи. Ведуть щоденники спостережень, в яких дІтки дуже творчо діляться враженнями пережитого. Всі ці методи роботи, допомагають мені втілювати в життя   завдання моєї проблеми.
Розвиток творчих здібностей у дітей вимагає від учителя наполегливої праці і любові, адже він сіяч добра, правди, знань, творець дитячих душ.
Мабуть, саме це мав на увазі Конфуцій.


Література
1.     Амонашвілі Ш.О. Школа життя. – Хмельницький: Подільський.
2.     Гансберг Э. Творчество и игра // В кн.: Одаренные дети.- М.: Прогресс, 1991.- С. 351-368.
3.     Державний стандарт початкової освіти. – К., 2018.
4.     Пометун О. І. Основи критичного мислення: [метод. посіб. для вчителів] / О.І.Пометун, І.М.Сущенко. – Дніпро: ЛІРА, 2016. – 156 с.
5.     Сергеева О. Развитие творческих способностей младших школьников через факультативные занятия / О.Сергеева // Начальная школа: плюс До и После. – 2014. – №7. – С. 63 – 66.
6.     Федорова З. Как я развиваю творческие способности детей / З.Федорова // Начальная школа. – 2011. – №3. – С. 61 – 63.

Немає коментарів:

Дописати коментар